Kategorie
Jesteś tutaj:

Regulamin

powrót

 

REGULAMINY

SPRZEDAŻY W SKLEPIE Leja Sp.j.

 

 

 

           I.REGULAMIN SPRZEDAŻY DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH str. 2-8    

II.REGULAMIN SPRZEDAŻY DLA KONSUMENTÓW str. 9- 17

 

 

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH

 

 

 

§  1

Postanowienia ogólne

 

1.Regulamin określa zasady sprzedaży towarów dla klientów biznesowych przez sklep Leja sp. j. z siedzibą przy ul. Męcińskiego 26 w Wrocławiu.

2.

 1. Sprzedaż jest prowadzona:

a)od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600

 

§ 2

Definicje

 

1.Klient – działalność gospodarczą, korzystający ze Sklepu, w szczególności dokonujący zakupu Towarów.

 1. Sprzedawca – Leja Sp. j.
 2. Sklep – lokal mieszczący się w siedzibie spółki jawnej Leja – ul. Męcińskiego 26, Wrocław
 3. Strona Internetowa www.leja.com.pl – Strona informacyjna, prezentująca towary oferowane do sprzedaży przez Leja Sp.j. wraz z ich szczegółową specyfikacją. Strona Internetowa nie posiada funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 4. System Leja B2B – Panel Klienta – System na stronie Internetowej https://www.leja.com.pl/pl/login, dostępny po Rejestracji Klienta, pozwalający na założenie indywidualnego konta stanowiącego zbiór danych dotyczących Klienta, w szczególności o jego firmie, danych do kontaktu i do wysyłki oraz informacje o Zamówieniach Klienta składanych w sklepie. W ramach systemu Leja B2B Klient ma możliwość, m.in., zarządzania swoimi danymi osobowymi, danymi do faktury, składania Zamówień, wglądu do wcześniej złożonych Zamówień, oraz ma możliwość usunięcia konta. System nie jest sklepem Internetowym – nie służy kupowaniu towaru. System pozwala na złożenie zamówienia na określone towary.
 5. Koszyk – funkcjonalność Systemu Leja B2B, wskazująca na wybrane przez Klienta Artykuły oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację Zamówienia, w szczególności w zakresie: dokonania wyboru towarów, wyboru liczby poszczególnych towarów, adresu dostawy, wyboru sposobu płatności.
 6. Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta – ustalonych dla strony internetowej www.leja.com.pl, w tym dla strony Systemu Leja B2B – panel Klienta, dostępny pod adresem www.leja.com.pl/pl/page/polityka-prywatnosci. Polityka prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Leja Sp.j., który dotyczy sprzedaży bezpośredniej oraz sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
 8. Rejestracja w Systemie Leja B2B – Panelu Klienta – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Klienta Konta na stronie Internetowej w zakładce www.leja.com.pl/pl/register.
 9. Towary – oferowane do sprzedaży przez Leja Sp.j.  części  i akcesoria do samochodów. 
 10. Zamówienie – złożona Sprzedawcy przez Klienta oferta zawarcia umowy sprzedaży Towarów. Zamówienia można składać bezpośrednio w siedzibie spółki lub na odległość za pośrednictwem Panelu Klienta, pocztą elektroniczną na adres e-mail: bosch@leja.com.pl oraz telefonicznie pod numerem 71 339 27 25.

 

§ 3

Informacja o Towarach

 

1.Informacje o Towarach, w tym zdjęcia, specyfikacje, opisy i podane po rejestracji w Systemie Leje B2B ceny, widniejące na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają charakter wyłącznie informacyjny i stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2.Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy ustalane są odrębnie podczas potwierdzenia zamówienia z Klientem.

3.Informacja o cenie Towaru objętego Zamówieniem ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta informacji o realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

4.Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów oferowanych na Stronie Internetowej i w Sklepie, kosztów dostawy Zamówienia, zamieszczania informacji o nowych Towarach, wycofywania Towarów z asortymentu, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Internetowej, bądź wprowadzenia w nich zmian w sposób nienaruszający praw nabytych przez Klienta. Sprzedawca potwierdza, że wykonywanie przez niego uprawnień, o których mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienie złożone i przyjęte do realizacji przez Sprzedawcę przed dniem wejścia w życie określonej zmiany.

5. Klient nie ma prawa kopiować ani wykorzystywać zdjęć i opisów Towarów, ani jakichkolwiek informacji zawartych na stronie Internetowej do innych celów niż przeglądanie i dokonywanie zamówień. Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie ze zdjęć, opisów Towarów lub innych informacji zawartych na stronie Internetowej w innych celach może stanowić naruszenie praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej.

 

§ 4

Zamówienia

 

1.Zamówienia Klient może składać za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie 71 339 27 25

2.Klient może również złożyć Zamówienie w systemie Leja B2B po zarejestrowaniu się i zalogowaniu się na swoje konto.

3.Zamówienia za pośrednictwem Systemu Leja B2B oraz za pośrednictwem e- mail można składać 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 15 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

4.Zamówienia telefoniczne można składać pod numer 71 339 27 25 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600.

5.Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie przez niego oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zgodnie z treścią Zamówienia, gdzie Klient w Zamówieniu składa ofertę nabycia wskazanych w Zamówieniu Towarów po cenach określonych w Zamówieniu oraz zobowiązuje się do odbioru Towarów i zapłaty ceny oraz kosztów Dostawy podanych w Zamówieniu. Oferta Klienta obowiązuje przez 7 dni roboczych od dnia jej złożenia.

6.Po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Systemie Leja B2B, Sprzedawca potwierdza telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail otrzymanie oferty Klienta zgodnie z treścią Zamówienia oraz ustala sposób, termin i koszty dostawy.

7.Z chwilą potwierdzenia realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę zostaje zawarta z Klientem umowa sprzedaży Towarów wskazanych w Zamówieniu.

8.Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT, która jest dodawana do każdej paczki oraz dodatkowo faktura VAT jest możliwa do pobranie ze strony . Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy zamówienie jest skompletowane w całości. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur ( Dz. U. Nr 133, poz. 1119 ) faktura VAT nie wymaga podpisu ani pieczątki sprzedawcy. 

9.Dostawy Artykułów są realizowane przez Leja Sp. j.  do miejsc dostawy zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

 

§ 5

Sposoby Płatności

 

1.W Sklepie istnieje możliwość dokonywania płatności w następujący sposób:

a)Przelewy  – przelew należy wysłać bezpośrednio na wskazany przez Sprzedawcę  numer rachunku bankowego.

b)płatność za pobraniem – wybierając tę metodę Klient dokona płatności gotówką w momencie odbioru przesyłki od kuriera;

c)płatność gotówką.

2.Za moment dokonania płatności uważa się pozytywny wynik autoryzacji w przypadku płatności przelewem.

3.Przystąpienie do realizacji Zamówienia następuje:

 • w przypadku płatności przy odbiorze - niezwłocznie po skompletowaniu zamówienia, chyba, że ustalenia z Klientem są inne,
 • w przypadku płatności przelewem - po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.

4.Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sprzedawcy lub u dostawców zamówionej części.   W przypadku braku dostępności części towarów z zamówienia Klient jest informowany o tym fakcie i poproszony o podjęcie decyzji o sposobie realizacji zamówienia: częściowej realizacji lub anulowania całości zamówienia. 

 

§ 6

Dostawa

 

1.Dostawa Towarów realizowana jest w sposób ustalony pomiędzy Stornami -  bezpośrednio przez Sprzedawcę lub przez wybraną przez Sprzedawcę firmę kurierską. Możliwy jest odbiór osobisty Towaru.

2.Klient powinien ocenić stan Towarów dostarczonych przez kuriera w chwili dostawy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towarów lub niezgodności dostarczonego Towaru z Zamówieniem, w obecności kuriera należy sporządzić protokół reklamacyjny (druk protokołu zobowiązany jest posiadać kurier) opisujący podstawę reklamacji, a reklamowany Towar wraz z fakturą sprzedaży przekazać kurierowi w celu odesłania do Sprzedawcy.

3. Jeżeli w sytuacji opisanej powyżej, przesyłka zawiera więcej niż jeden Towar należy zwrócić tylko uszkodzony Towar. W takim przypadku koszt transportu uszkodzonego Towaru do Sprzedawcy ponosi Sprzedawca.

4.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy Zamówienia lub brak dostawy Zamówienia z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy Zamówienia.

 

§ 7

Reklamacje i Gwarancja

 

1.Towary sprzedawane przez Sprzedawcę są oryginalne i są objęte gwarancją udzieloną przez gwaranta - producenta. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Towary. Wszystkie oferowane towary przeznaczone są do montażu w warsztatach specjalistycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu technicznego innych elementów mechanizmu [np.zawieszenia]. 

2.Klienci mogą dokonać reklamacji towarów niepełnowartościowych zakupionych w sklepie bezpośrednio u producenta Towaru lub za pośrednictwem Leja Sp.j.

3.Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami.

4.Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Leja Sp. j. w przypadku stwierdzenia w zakupionej części:

 • wad fabrycznych,
 • niezgodności towaru z towarem z zamówienia,
 • uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu.

5.Klient powinien dostarczyć reklamowany towar w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletnie wypełnionym formularzem reklamacyjnym lub protokołem szkody na adres: 
.

6.Sprzedawca przekazuje reklamację wraz z dostarczonym Towarem Gwarantowi celem jej rozpoznania.

7.W przypadku gdy, zgłoszona przez Klienta wada nie występuje, bądź warunki gwarancji zostały naruszone, albo Klient nie wykonał obowiązków związanych z sprawdzeniem towaru przy odbiorze, reklamacja zostaje oddalona. Sprzedawca może żądać od Klienta pokrycia poniesionych kosztów związanych z transportem oraz z wykonaną ekspertyzą.

8.W przypadku oddalenia reklamacji, Sprzedawca przechowuje reklamowany towar do dyspozycji Klienta przez okres 30 dni od daty powiadomienia Klienta o oddaleniu reklamacji - wysłania wiadomości email bądź listu poleconego. Zwrot reklamowanego towaru do Klienta [wysyłka] może nastąpić tylko na wyraźne żądanie Klienta przesłane na adres , na koszt Klienta.

 

§ 8

Dane Osobowe

 

1.Sprzedawca informuje Klienta, że Administratorem Danych Osobowych podanych przez Klienta przy składaniu zamówienia  jest Leja Sp.j..

2.Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów zamówionych przez Klienta, dostawy Artykułów pod wskazany przez Klienta adres,

4.Dane osobowe wskazane przez Klienta są udostępniane firmie kurierskiej w celu realizacji dostawy zamówionych Towarów.

5.Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe Klientów posiadających konto w Systemie Leja B2B mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto.

6.Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

7.Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem internetowym www.leja.com.pl/pl/page/polityka-prywatnosci, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 

1.Klient odpowiedzialny jest za swój wybór w związku z zakupem towaru, natomiast Sprzedawca jest osobą, która wyłącznie doradza kupującemu i pomaga mu w podjęciu decyzji;

2.Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedawcę są używane w celach identyfikacyjnych oraz mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej.

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle umowy sprzedaży jest Sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY DLA KONSUMENTÓW

 

§  1

postanowienia ogólne

 

1.Regulamin określa zasady sprzedaży towarów dla klientów innych niż biznesowych [Konsumentów] przez sklep Leja sp. j. z siedzibą przy ul. Męcińskiego 26 w Wrocławiu

2.Sprzedaż jest prowadzona na miejscu w sklepie stacjonarnym przy ul. Męcińskiego 26 we Wrocławiu lub po uprzednim zamówieniu, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – w trybie wysyłkowym.

3.Sprzedaż jest prowadzona:

a.od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600

 

§ 2

definicje

 

1.Konsument –  Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zwany dalej Konsumentem).

2.Sprzedawca – Leja Sp. j.

3.Sklep – lokal mieszczący się w siedzibie spółki jawnej Leja – ul. Męcińskiego 26, Wrocław.

4.Strona Internetowa www.leja.com.pl – Strona informacyjna, prezentująca towary oferowane do sprzedaży przez Leja Sp.j. wraz z ich szczegółową specyfikacją. Strona Internetowa nie posiada funkcjonalności Sklepu Internetowego.

5.System Leja B2B – Panel Klienta – System na stronie Internetowej https://www.leja.com.pl/pl/login, dostępny po Rejestracji Klienta biznesowego oraz Konsumenta, pozwalający na założenie indywidualnego konta stanowiącego zbiór danych dotyczących Konsumenta, w szczególności dane do kontaktu i do wysyłki oraz informacje o Zamówieniach Konsumenta składanych w sklepie. W ramach systemu Leja B2B Klient biznesowy oraz Konsument mają możliwość, m.in., zarządzania swoimi danymi osobowymi, danymi do faktury, składania Zamówień, wglądu do wcześniej złożonych Zamówień, oraz ma możliwość usunięcia konta. System nie jest sklepem Internetowym – nie służy kupowaniu towaru, a jedynie złożeniu zamówienia.

6.Koszyk – funkcjonalność Systemu Leja B2B, wskazująca na wybrane przez Klienta biznesowego oraz przez Konsumenta Artykuły oraz umożliwiająca ustalenie i modyfikację Zamówienia, w szczególności w zakresie: dokonania wyboru towarów, wyboru liczby poszczególnych towarów, adresu dostawy;

7.Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta biznesowego oraz Konsumenta – ustalonych dla strony internetowej www.leja.com.pl, w tym dla strony Systemu Leja B2B – panel Klienta, dostępny pod adresem www.leja.com.pl/pl/page/polityka-prywatnosci. Polityka prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

8.Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Leja Sp.j., który dotyczy sprzedaży bezpośredniej oraz sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

9.Rejestracja w Systemie Leja B2B – Panelu Klienta – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Klienta biznesowego oraz przez Konsumenta Konta na stronie Internetowej w zakładce www.leja.com.pl/pl/register.

 1. Towary – oferowane do sprzedaży przez Leja Sp.j.  części i akcesoria do samochodów. 

11.Zamówienie – złożona Sprzedawcy przez Klienta biznesowego oraz przez Konsumenta oferta zawarcia umowy sprzedaży Towarów. Zamówienia można składać bezpośrednio w siedzibie spółki lub na odległość za pośrednictwem Panelu Klienta, pocztą elektroniczną na adres e-mail: bosch@leja.com.pl oraz telefonicznie pod numerem 71 339 27 25

 

§ 3

Informacje o Towarach

 

1.Informacje o Towarach, w tym zdjęcia, specyfikacje, opisy i podane po rejestracji w Systemie Leje B2B ceny, widniejące na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają charakter wyłącznie informacyjny i stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2.Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy ustalane są odrębnie podczas potwierdzenia zamówienia z Konsumentem.

3.Informacja o cenie Towaru objętego Zamówieniem ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Konsumenta informacji o realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

4.Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów oferowanych na Stronie Internetowej i w Sklepie, kosztów dostawy Zamówienia, zamieszczania informacji o nowych Towarach, wycofywania Towarów z asortymentu, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Internetowej, bądź wprowadzenia w nich zmian w sposób nienaruszający praw nabytych przez Konsumenta. Sprzedawca potwierdza, że wykonywanie przez niego uprawnień, o których mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienie złożone i przyjęte do realizacji przez Sprzedawcę przed dniem wejścia w życie określonej zmiany.

5.Konsument nie ma prawa kopiować ani wykorzystywać zdjęć i opisów Towarów ani jakichkolwiek informacji zawartych na stronie Internetowej do innych celów niż przeglądanie i dokonywanie zamówień. Konsument przyjmuje do wiadomości, że korzystanie ze zdjęć, opisów Towarów lub innych informacji zawartych na stronie  Internetowej w innych celach może stanowić naruszenie praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej.

 

§ 4

Zamówienia

 

1.Zamówienia Konsument może składać za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie 71 339 27 25

2.Konsument może również złożyć Zamówienie w systemie Leja B2B po zarejestrowaniu się i zalogowaniu się na swoje konto.

3.Zamówienia za pośrednictwem Systemu Leja B2B oraz za pośrednictwem e-mail można składać 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 15 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

4.Zamówienia telefoniczne można składać po numer 71 339 27 25 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600.

5.Złożenie Zamówienia przez Konsumenta oznacza złożenie przez niego oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zgodnie z treścią Zamówienia, gdzie Konsument w Zamówieniu składa ofertę nabycia wskazanych w Zamówieniu Towarów po cenach określonych w Zamówieniu oraz zobowiązuje się do odbioru Towarów i zapłaty ceny oraz kosztów Dostawy podanych w Zamówieniu. Oferta Konsumenta obowiązuje przez 7 dni roboczych od dnia jej złożenia.

6.Po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Systemie Leja B2B, Sprzedawca potwierdza telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail otrzymanie oferty Konsumenta zgodnie z treścią Zamówienia oraz ustala sposób, termin i koszty dostawy.

7.Z chwilą potwierdzenia realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę zostaje zawarta z Konsumentem umowa sprzedaży Towarów wskazanych w Zamówieniu.

8.Do każdego zamówienia wystawiana jest paragon lub faktura VAT, która jest dodawana do każdej paczki oraz faktura dodatkowo jest do pobrania ze strony . Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy zamówienie są skompletowane w całości. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur ( Dz. U. Nr 133, poz. 1119 ) faktura VAT nie wymaga podpisu ani pieczątki sprzedawcy. 

9.Dostawy Artykułów są realizowane przez Leja Sp. j.  do miejsc dostawy zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

 

§ 5

Sposoby Płatności

 

1.W Sklepie istnieje możliwość dokonywania płatności w następujący sposób:

a)przelewy – przelew należy wysłać bezpośrednio na wskazany przez Sprzedawcę  numer rachunku bankowego.

b)płatność za pobraniem – wybierając tę metodę Klient dokona płatności gotówką w momencie odbioru przesyłki od kuriera;

c)płatność gotówką.

2.Za moment dokonania płatności przelewem uważa się pozytywny wynik autoryzacji w przypadku płatności przelewem.

3.Przystąpienie do realizacji Zamówienia następuje:

 • w przypadku płatności przy odbiorze - niezwłocznie po skompletowaniu zamówienia, chyba, że ustalenia z Klientem są inne,
 • w przypadku płatności przelewem - po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy,

4.Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców zamówionych Towarów.   W przypadku braku dostępności części towarów z zamówienia Konsument jest informowany o tym fakcie i poproszony o podjęcie decyzji o sposobie realizacji zamówienia: częściowej realizacji lub anulowania całości zamówienia. 

 

 

§ 6

Dostawa

 

1.Dostawa Towarów realizowana jest w sposób ustalony pomiędzy Stornami -  bezpośrednio przez Sprzedawcę lub przez wybraną przez Sprzedawcę firmę kurierską. Możliwy jest odbiór osobisty Towaru.

2.Konsument powinien ocenić stan Towarów dostarczonych przez kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towarów lub niezgodności dostarczonego Towaru z Zamówieniem w obecności kuriera należy sporządzić protokół reklamacyjny (druk protokołu zobowiązany jest posiadać kurier) opisujący podstawę reklamacji, a reklamowany Towar wraz z fakturą sprzedaży przekazać kurierowi w celu odesłania do Sprzedawcy.

3.Jeżeli w sytuacji opisanej powyżej, przesyłka zawiera więcej niż jeden Towar, należy zwrócić tylko uszkodzony Towar. W takim przypadku koszt transportu uszkodzonego Towaru do Sprzedawcy ponosi Sprzedawca.

4.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy Zamówienia lub brak dostawy Zamówienia z powodu podania przez Konsumenta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym podania przez Konsumenta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy Zamówienia.

 

§ 7

Odstąpienie od umowy

 

1.Zgodnie z Ustawą z 24 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy zwracany towar nie był używany, montowany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne i oryginalnie zapakowane.

2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Konsument zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu na adres: Leja Sp.j. ul. Męcińskiego 26, 53-209 Wrocław. Do oświadczenia o odstąpieniu Konsument zobowiązany jest dołączyć kopię dowodu zakupu.

3.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.leja.com.pl/pl/page/druki, jednak skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

4. Z zastrzeżeniem pkt. 7 poniżej, Konsument może odstąpić zarówno w zakresie całego Zamówienia (i wtedy odstąpienie będzie skuteczne w odniesieniu do wszystkich Towarów ujętych w Zamówieniu), jak też w odniesieniu do niektórych tylko Towarów  ujętych w Zamówieniu (i wtedy umowa będzie dalej obowiązywała w odniesieniu do pozostałych Towarów ujętych w Zamówieniu, w stosunku do których nie wykonano odstąpienia od umowy).

5.W razie odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Towary, w zakresie których odstąpił od umowy ze Sprzedawcą, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy ze Sprzedawcą. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar nie może być używany i musi się znajdować w oryginalnym opakowaniu.

6.Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

7.Przy odstąpieniu od umowy Konsument ma możliwość przesłania Towaru, w zakresie którego odstąpił od umowy, za pośrednictwem kuriera Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy. Jeśli Konsument chce skorzystać z możliwości przesłania Towaru na koszt Sprzedawcy powinien w tym celu skontaktować się z Leja Sp.j. pod numerem telefonu:71 3392725. W przeciwnym razie, przy odstąpieniu od umowy, Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca może jednakże wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili zwrotnego otrzymania Towarów i potwierdzenia, że nie były używane i znajdują się w oryginalnym opakowaniu.

9.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Dla uniknięcia wątpliwość Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 38 Ustawy, Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

a.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

b.W której przedmiotem świadczenia są Towary, co do których ze względów technologicznych nie istnieje możliwość potwierdzenia, iż nie zostały użyte

11.Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy, w razie odstąpienia od umowy Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§ 8

Gwarancja i reklamacje

1.Towary sprzedawane przez Sprzedawcę są oryginalne i są objęte gwarancją udzieloną przez gwaranta - producenta. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Towary. Wszystkie oferowane towary przeznaczone są do montażu w warsztatach specjalistycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów mechanizmu [np.zawieszenia]. 

2.Konsumenci mogą dokonać reklamacji towarów niepełnowartościowych zakupionych w sklepie bezpośrednio u producenta części lub za pośrednictwem Leja Sp.j.

3.Sprzedawca ponosi względem Konsumenta odpowiedzialność za wady produktów zgodnie z regulacjami wskazanymi w Kodeksie cywilnym.

4.Reklamacje towarów niepełnowartościowych mogą być składane na podstawie rękojmi za wady fizyczne, jeśli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu,

5.Jeśli ujawnią się wady Towarów, Konsument z tytułu rękojmi może skorzystać z jednej z czterech możliwości:

a)złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

b)złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem że wada jest istotna,

c)żądać wymiany rzeczy na rzecz wolną od wad,

d)żądać usunięcia wady.

6.Reklamowany towar powinien zostać dostarczony przez Konsumenta wraz ze wszystkimi elementami znajdującymi się na jego wyposażeniu oraz wszystkimi wymaganymi dokumentami (prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny) na adres: ul. Męcińskiego 26, 53-209 Wrocław;

7.Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Konsument zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. 

8.Konsument zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.

9.Brak odpowiedzi Sprzedawcy w terminach wskazanych w ust. 7 oznacza uznanie żądania Konsumenta za uzasadnione.

10.W celu dokonania zwrotu gotówki za reklamowany towar niepełnowartościowy Konsument powinien przedłożyć dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży – w szczególności paragon (oryginał lub kopię), fakturę VAT, potwierdzenia zawarcia transakcji.

11.W przypadku nie uznania reklamacji, Sprzedawca przechowuje reklamowany towar do dyspozycji Konsumenta przez okres 30 dni od daty powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji - wysłanie wiadomości email bądź listu poleconego. Zwrot reklamowanego towaru do Konsumenta następuje na jego koszt po przekazaniu przez niego za pośrednictwem e- mail, na adres żądania zwrotu reklamowanego towaru.

12.Klientowi - konsumentowi na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) przysługuje prawo do skorzystania z internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), za pośrednictwem którego spór może być rozstrzygnięty, znajdującego się pod adresem: : www./ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

§ 9

Dane Osobowe

 

1.Sprzedawca informuje, że Administratorem Danych Osobowych podanych przez Konsumenta przy składaniu zamówienia jest Leja Sp.j..

2.Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.Dane osobowe Konsumenta są przetwarzane w celu zawierania i wykonywania umów sprzedaży zamówionych Towarów, dostawy Towarów pod wskazany przez Konsumenta adres,

4.Dane osobowe wskazane przez Konsumenta są udostępniane firmie kurierskiej w celu realizacji dostawy zamówionych Towarów.

5.Konsument ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe Klientów- konsumentów posiadających konto w Systemie Leja B2B mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto.

6.Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem internetowym www.leja.com.pl/pl/page/polityka-prywatnosci, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 

1.Klient odpowiedzialny jest za swój wybór w związku z zakupem towaru, natomiast Sprzedawca jest osobą, która wyłącznie doradza kupującemu i pomaga mu w podjęciu decyzji;

2.Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedawcę są używane w celach identyfikacyjnych oraz mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle umowy sprzedaży jest Sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym 

Proszę czekać, trwa ładowanie...